Køberrådgivning Entreprisekontrakt

Er planen at du skal bygge ny bolig for familien med bistand fra et typehusfirma eller en totalentreprenør? Så vil I blive præsenteret for en entreprisekontrakt, som naturligvis skal gennemgås grundigt, så risikoen for tvister minimeres.

Køberrådgivning Entreprisekontrakt

 

Vigtige forhold at belyse ved indgåelse af entreprisekontrakt

Ved køb af bolig gennem en ejendomsmægler, er det for de fleste en selvfølge at man har en rådgiver til at se handlens vilkår igennem. Det er mindst lige så essentielt, at du har en rådgiver til at repræsentere dine interesser ved indgåelse af en entreprisekontrakt med et veletableret typehusfirma eller en større entreprenør. Idet kontrakten udformes af husfirmaet og som følge heraf vil sikre firmaets interesser og ikke dine.

Du bør derfor aldrig underskrive en entreprisekontrakt uden forbehold for din rådgivers gennemgang og godkendelse.

En entreprisekontrakt er ikke en standardkontrakt, men er udarbejdet af typehusfirmaet eller entreprenøren. Kontrakten er ikke nødvendigvis særlig omfattende, hvilket for mange gør kontrakten mere overskuelig og kan være årsagen til at man ikke overvejer at involvere en rådgiver. Netop det forhold, at kontrakten ikke er omfattende, kan efterfølgende i byggeprocessen give anledning til tvister mellem dig og firmaet som opfører din kommende bolig.

Der bør derfor til kontrakten være henvisninger til bilag med nærmere specifikationer for byggeriet, såsom tegninger, materialebeskrivelser m.m. og i særdeleshed til AB Forbruger. AB Forbruger er en standardaftale som forbedrer din retsstilling som forbruger i et forhold som ellers oftest reguleres af professionelle parter, hvorfor det netop er vigtigt at AB Forbruger er gældende i aftalen. Netop fordi aftalen er blevet til for din beskyttelse, tilføjer firmaerne oftest ændringer til vilkårene, som det ikke altid er let for dig at gennemskue konsekvenserne af. Alle afvigelser til standardaftalen bør derfor undgås i videst muligt omfang.

Hvad får du i en rådgivning ved indgåelse af entreprisekontrakt?

Vi sørger for at du er bekendt med alle risici i kontrakten, dine og typehusfirmaets/entreprenørens rettigheder og giver dig værktøjer for sikre dig som bygherre bedst muligt i kontraktforholdet med en professionel part, så efterfølgende tvister undgås i størst muligt omfang. Derved kan du tilsikre dig dit byggeprojekts fremgang og mindske forsinkelser og alle omkostninger i forbindelse hermed, mest muligt.

Netop en nærmere aftale om tidsplanen for byggeprojektet er et vigtigt forhold ved entreprisekontraktens indgåelse, så det tilsikres at dine forventninger til byggeriet afstemmes med entreprenørens forudsætninger og det aftales hvad konsekvensen er for entreprenøren, måtte tidsplanen ikke blive overholdt.

Betingelserne i entreprisekontrakten

Betalingsbetingelserne og evt. garantistillelse fra entreprenøren er naturligvis også vigtige, så økonomien i byggeprojektet hænger sammen og du ikke betaler for arbejder, uden der foreligger tilstrækkelig sikkerhed for at det betalte arbejde også udføres som aftalt.

Sidst men ikke mindst skal der skabes klarhed over hvad betingelserne er for entreprenørens udbedring af evt. mangler ved bygningerne som oftest først konstateres af dig efter der er sket betaling af entreprisesummen til typehusfirmaet/entreprenøren.

Alle ovenstående forhold vil vi i Din-Bolighandel gennemgå med dig og give dig værktøjer for at forhandle nærmere med din entreprenør herom, måtte det være nødvendigt. Derved er vilkårene for dit byggeri præciseret i detaljen og du er afklaret med entreprisens nærmere vilkår, inden du er bundet af en kontrakt og byggeriet sættes i gang.

Hvad er med prisen for køberrådgivning entreprisekontrakt?

Pakken med rådgivning indeholder:

  • Gennemgang og analyse af entreprisekontrakt samt bilag
  • Udarbejdelse af rådgivningsskrivelse
  • Korrespondance om vilkår / bemærkninger for din nærmere forhandling af entreprisekontrakten med din entreprenør

For i alt kr. 6.950,- inkl. moms.

Inden du underskriver entreprisekontrakten

Vi ser helst at kunne gennemgå kontrakten med dig inden du underskriver kontrakten, men er tiden knap skal du sørge for der i entreprisekontrakten er et forbehold for at Din-Bolighandel kan gennemgå og godkende kontraktens vilkår i sin helhed, så du tilsikrer dine interesser bedst muligt.

Vi hjælper også med at gennemgå købsaftalen for byggegrunden

Hvis I samtidig skal købe en byggegrund, så hjælper vi med at gennemgå købsaftalen så det tilsikres at jeres projekt kan føres ud i livet uden ubehagelige overraskelser. Dette kan du læse om her.

Interesseret i køberrådgivning af anden ejendomstype?

En entreprisekontrakt er den kontrakt du indgår med en entreprenør om en opgave du ønsker de skal udføre for dig, med alle de nærmere vilkår, præciseringer, betingelser m.m. herfor, ved eksempelvis opførelsen af din nye bolig som oftest sker på en Totalentreprisekontrakt.

AB Forbruger er en aftale udarbejdet under hensyn til aftaler der indgås mellem en forbruger og en professionel part modsat de mere velkendte regelsæt AB92/ ABT 93 hvor udgangspunktet er at aftalen indgås mellem to professionelle parter (en rådgiver og en entreprenør).

AB Forbruger er en forkortelse for ”Almindelige Betingelser for Aftaler om Byggearbejder for Forbrugere” og er en standardaftale som kan anvendes ved nærmere aftale herom mellem parterne i forbindelse med indgåelsen af en entreprisekontrakt.

Der er ingen standarder for hvad en entreprisekontrakt skal indeholde. Der kan derfor være stor forskel fra kontrakt til kontrakt. Men oftest indeholder den en beskrivelse af arbejdet der skal udføres af entreprenøren, prisen der skal betales for arbejdet med specificering af betalingsbetingelser, en tidsplan og evt. henvisning til nærmere tegninger, tilbud og kontraktbetingelser/AB Forbrugers standardbestemmelser.

En byggekontrakt er blot et andet udtryk for en entreprisekontrakt, hvorfor det er én og samme ting. En byggekontrakt kan derfor indeholde samme vilkår, betingelser og bestemmelser – henvisninger til standardaftaler som en entreprisekontrakt.

Scroll to Top