Grundejerforening

Hvad er en grundejerforening?

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. En grundejerforening oprettes sædvanligvis for et afgrænset område af villaer/rækkehuse for at varetage grundejernes fælles interesser i forhold til vedligeholdelse af veje, ændringer af lokalplaner og andre forhold, der har indflydelse på det område, man er bosat i. 

 

Hvordan stiftes en grundejerforening?

Stiftelsen af en grundejerforening kan ske på to måder: 

  1. En række grundejere i et område beslutter sig for frivilligt at danne en forening. På den stiftende generalforsamling vedtages foreningens vedtægter ved stemmeflertal blandt de fremmødte. 
  2. En kommune kan også kræve, at der oprettes en grundejerforening, når de laver en ny udstykning af et parcelhusområde. I det tilfælde er det kommunen, der udformer og godkender nogle generelle vedtægter for grundejerforeningen. Der opstilles herefter krav om, at alle der køber grund eller hus i det område skal være medlem af grundejerforeningen. Grundejerne kan senere ændre i vedtægterne, såfremt ændringerne overholder foreningens hensigter, lokalplan og andre bestemmelser.

 

Hvilke opgaver har en grundejerforening?

Grundejerforenings opgaver varierer fra forening til forening. Men det er fx foreningens opgave at sikre ensartede regler for og vedligehold af evt. fællesområder, som grundejerne har ansvaret for. Det kan dreje sig om drift og vedligeholdelse af fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg samt at udpege en repræsentant for grundejerne overfor kommunen. 

 

Hvordan driver man en grundejerforening?

I Danmark findes der ingen regler for, hvordan en grundejerforening skal drives, så længe den overholder den almindelige foreningsret. Retten til fri foreningsdannelse er sikret i grundloven. Det er dog krav om, at der afholdes generalforsamlinger og udarbejdes  vedtægter, som den enkelte grundejer har adgang til. Vedtægterne skal være inden for rimelighedens grænser, forstået på den måde, at de kun skal relatere sig til forhold, som er relevante for grundejerforeningen. 

 

Skal man være medlem af en grundejerforening?

Om du har pligt til at være medlem af en grundejerforening, kommer an på, om der er tinglyst en pligt eller lokalbestemmelser om dette. Hvis kommunen eller grundejerforeningen har tinglyst en pligt om tvunget medlemskab, så skal du, som ejer af en ejendom inden for grundejerforeningens område, være medlem. Læs mere om tinglysning i grundejerforeninger. 

 

Hvad koster det at være medlem af en grundejerforening?

Der er ikke nogen fast pris på medlemskab af en grundejerforening. Der opkræves sædvanligvis et grundejerforeningskontingent for hver grundejer til dækning af omkostningerne for foreningen. Dette kontingent kan variere efter foreningens størrelse og aktiviteter.

 

Hvad skal jeg være opmærksom på, før jeg køber en grund eller en bolig?

Før du køber en bolig, bør du altid få udleveret vedtægter, budgetter, regnskaber og referater fra grundejerforeningens generalforsamlinger af ejendomsmægleren. På den måde kender du til de forpligtelser, der følger med, hvis du ender med at købe ejendommen og grunden.

 

Grundejerforening regler

I grundejerforeningens vedtægter kan der være fastsat forskellige regler, der gælder for grundejerne i området. Der kan fx være regler for, hvordan din hæk skal klippes og hvordan du skal vedligeholde din bolig. Hvis det fx fremgår af vedtægterne, at alle huse skal have sorte tagsten, så skal du overholde det. 

 

Grundejerforening vedtægter

I en grundejerforening er der opsat nogle vedtægter, som man som ejer af en villa/et rækkehus i området er forpligtet til at overholde. Som grundejer har du til gengæld mulighed for at få indflydelse på grundejerforeningens beslutninger på generalforsamlingerne. Dét, der bliver vedtaget af et flertal til generalforsamlingen, indskrives efterfølgende i grundejerforeningens vedtægter.

 

Tinglysning af vedtægter i en grundejerforening

Hvis en grundejerforening på generalforsamling træffer beslutning om nye vedtægter eller tillæg til vedtægterne, skal disse tinglyses. Det kan Din-Bolighandel være behjælpelig med. Læs mere om tinglysning for grundejerforeninger.

Ord der starter med G

Scroll to Top