berigtigelse

Hvad er berigtigelse?

Hvad er berigtigelse?

Michael Bjerggaard
Skrevet af Michael Bjerggaard, Cand. Merc.
Sidst opdateret 14. december 2022

Berigtigelse er fuldendelsen af en ejendomshandel mellem køber og sælger. Før berigtigelsen finder sted, er køber og sælger blevet enige om en købsaftale. Herefter skal der udarbejdes et officielt dokument til køber — et såkaldt adkomstdokument eller skøde.

Skødet sikrer købers ejerrettigheder over ejendommen, og sikrer også, at sælger får betalt det aftalte beløb. Skødet skal desuden tinglyses, før det er gyldigt som bevis på købers ejendomsret. 

At tinglyse et skøde betyder egentlig bare at registrere skødet i det offentlige register for ejendomme — tinglysningssystemet

Da berigtigelse først finder sted efter købsaftalen er på plads, og efter alle forbehold og vilkår er overholdt, betragter man berigtigelse som handlens opfølgende fase.

Hvad indeholder en berigtigelse?

En berettigelse inderholder følgende punkter:

Deponering: Jævnfør købsaftalens bestemmelser, skal køber deponere et beløb. Typisk hos en ejendomsmægler. Mange tror fejlagtigt, at deponering og udbetaling er det samme, men det er altså ikke tilfældet.

Hvor udbetalingen er 5% af købesummen, så er der nogle andre særskilte regler for deponering. Så det beløb, som ligger til grund for deponering, har altså ikke noget med udbetalingen at gøre.

Typisk vil selve deponeringen ske 3-10 hverdage efter købsaftalen er blevet underskrevet af både køber og sælger. Og det er altså køber, som sørger for at indbetale pengene til eksempelvis ejendomsmæglerens konto.

Deponeringen foregår ved at køber deponerer et beløb hos fx ejendomsmægler, en advokat eller et pengeinstitut. Når handlen går igennem, betales pengene tilbage. Selve det beløb som deponeres, afhænger af, hvilke udgifter ejendomsmægler har haft i forbindelse med salget. Reglerne for deponeringsbeløbet er som følger: Ejendomsmæglers samlede vederlag + maksimum 10.000 kroner. Beløbet må dog ikke overstige 200.000 kroner.

Bankgaranti: Via banken sætter køber garanti for resten af købesummen.

Skøde: Skøder er et digitalt dokument, som viser, at du er den retmæssige ejer af boligen, og er dermed dét, som sikrer ejendomsretten. Et skøde vil typisk fortælle, hvem sælger og køber er, samt hvad der præcist der er blevet handlet, og til hvilken pris. Samtidig der typisk også stå, hvordan det bliver finansieret, og hvornår overdragelsen af boligen sker.

Ejerskifteforsikring: Senest dagen før overdragelsen, skal køber tegne en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring er med til dække eventuelle skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er faktisk ikke lovpligtige i sig selv, men for at kunne tegne en ejerskifteforsikring, skal de være lavet. Hvis der er nævnt forbehold i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, så er disse ikke dækket af en ejerskifteforsikring.

Refusionsopgørelse: En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender, der eventuelt er mellem køber og sælger i forbindelse med handlen. Eksempelvis vil der på overtagelsesdagen blive aflæst målere i forhold til bl.a. vand og el.

Disse målinger er en del af refusionsopgørelsen, og de er med til at sikre, at køber kun kommer til at betale for sit eget forbrug. En refusionsopgørelse kaldes også det sidste regnskab mellem sælger og køber, og i det øjeblik, det er ordnet, er køber officielt den retmæssige ejer.

Købesummen frigives: Det vil tidligst ske på overtagelsesdagen, og når der er givet besked om, at sælgers lån er aflyst. 

Hvem skal berigtige en bolighandel?

Det vil typisk være købers rådgiver, der berigtiger handlen. Der er dog ingen lovmæssige krav til, hvem der skal stå for berigtigelsen. Du kan derfor godt som køber aftale med sælger, at de skal stå for berigtigelsen. Dermed vil din rådgivers arbejde bestå i at kontrollere, at processen forløber sig efter bogen. 

Derudover vil det oftest være et krav fra sælgers side, at du som køber benytter en registreret ejendomsmægler MDE, som Din-Bolighandel er, eller en der har berigtigelse som sit hovederhverv, og er ansvarsforsikret. Det skal sikre, at alle formalia er korrekte, at frister overholdes, og at pengene udbetales til tiden. 

Såfremt du som køber ikke betaler til tiden, vil købsaftalen typisk indeholde nogle konsekvenser i form af renter af købesummen. Hvis du dermed ikke overholder betalingsfristerne, vil du altså typisk ende med at skulle betale flere penge for ejendommen i form af renter.

Dette står beskrevet i rentelovens paragraf 5, stk. 1. Her fremgår det, at renten for overskredet betalingsfrist er: Den officielle udlånsrente fastsat af Nationalbanken + et tillæg på 8%.Det kan altså ende med at blive enormt dyrt for køber, hvis man overskrider betalingsfristen. Som køber skal du derfor være ekstra sikker på, at du kan overholde de aftalte frister i købsaftalen — og derfor vil juridisk bistand fra en juridisk rådgiver altid være en god idé. 

I værste fald kan en misligholdelse af betaling eller andre vilkår gøre, at sælger kan hæve handlen.

Ifølge lovgivningen — Lov om formidling af fast ejendom m.v. — skal ejendomsmægleren udelukkende varetage sælgers interesser. Derfor er det endnu mere vigtigt, at du som køber sikrer dig god og pålidelig hjælp fra en juridisk rådgiver. 

Har du behov for hjælp til berigtigelse af en ejendomshandel? 

Så er du velkommen til at kontakte vores hold af professionelle jurister og ejendomsmæglere.

Kontakt

Berigtigelse af skøde

Før du for alvor kan kalde den nye ejendom for din, skal du have udarbejdet et skøde for ejendommen. 

Skødet, eller adkomstdokumentet, sikrer din ejendomsret i det officielle ejendomssystem — der som sagt hedder tinglysningssystemet. forløbet for berigtigelse af en bolighandel foregår som følgende: 

  • Skødet underskrives af køber og sælger
  • Når skødet er tinglyst vil det bære anmærkning om sælgers evt. lån som ikke skal overtages af køber. Købers bank sørger for tinglysning af købers lån og evt. aflysning af sælgers lån i samarbejde med sælgers bank.
  • Inden overtagelsesdagen skal køber melde tilflytning til forsyningsselskaber (fx. el).
  • Hus-forsikring såvel som evt. ejerskifteforsikring skal være tegnet så de er gældende fra den dag køber modtager nøglen til ejendommen. 
  • overtagelsesdagen gennemgår I boligen med sælger eller dennes ejendomsmægler/rådgiver og aflæser forbrugsmålere. Sælger har pligt til at melde fraflytning for sælger og indberette aflæsningstal til forsyningsselskaberne for vand, vandafledning, el, gas, renovation og varme.
  • Sælger fremsender kvitteringer for betalte udgifter for ejendommen det seneste år
  • Senest 30 dage efter overtagelsesdagen udarbejdes refusionsopgørelse på baggrund af de fremsendte kvitteringer
  • Når købers bank har tinglyst evt. lån i ejendommen og sælgers lån er aflyst vil skødet være tinglyst uden anmærkninger og købesummen bliver frigivet til sælger alene med tilbageholdelse af en evt. refusionssaldo.

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger, købesummen er frigivet, refusionsopgørelsen er godkendt af køber og sælger og refusionssaldoen er afregnet afsluttes handlen og du kan officielt kalde dig boligejer.

Få hjælp til berigtigelse

Alt dette kan hurtigt virke uoverskueligt. Vi har mere end 20 års erfaring med boligkøb – både på køber og sælgers side. Vi giver dig tryghed i køb og salg af bolig ved at være ved din side igennem hele handlen.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig:

Læs mere

Vil du vide mere om berigtigelse af skøder, og hvordan det foregår? Så kan du læse mere her, hvor du også finder to forskellige guides til berigtigelse — én til køber, og én til sælger

Scroll to Top